Om mitt sätt att arbeta terapeutiskt – metodiska och teoretiska utgångspunkter.

 

Inom psykoterapi finns ett antal olika inriktningar och även olika metoder att arbeta utifrån. Jag arbetar med moderna metoder som har prövats vetenskapligt och visar god evidens.

KBT som numera är som ett paraplybegrepp finns flera olika metoder med lite olika innehåll. ACT – accepment and commitment therapy är en sådan inriktning som ryms under KBT paraplyet och som bygger på medveten närvaro och acceptans, begrepp som ryms inom buddism och andra österländska läror. Inom ACT arbetar man på att identifiera hur man vill leva sitt liv, vilka värden varje individ strävar mot.

 

Inom KBT betonar man att det är beteenden man enklast kan förändra. Tankar och känslor kan vara svårare att förändra, men om man börjar med att bete sig i enlighet med de värderingar man har och hur man faktiskt vill leva sitt liv, så kan även tankar och känslor följa efter.

 

Relationell psykoterapi syftar till att få ett fördjupat perspektiv på människors sätt att relatera i framför allt nära relationer. Den relationella terapin utgår bland annat från anknytningsteori och forskning med fokus på relationens betydelse för psykisk hälsa och utveckling. Anknytningsteorin beskriver hur människors sätt att relatera har sitt ursprung i de inlärda erfarenheter man som barn fått genom sina vårdnadshavare och närmaste omgivning. De här inlärda erfarenheterna blir till inre mönster som styr hur, och framför allt om, vi kan skapa varaktiga relationer som grundar sig i tillit och närhet till den andre. Men anknytningsmönster kan också ha andra implikationer på andra livsområden, till exempel självbild, självkänsla och hur man sätter gränser i livet.

 

Par- och familjeterapi. Jag har många års erfarenhet av par och familjeterapi där utgångspunkten är baserad på anknytningsteoretiska modeller. Hur man i en parrelation förhåller sig till varandra är liksom övriga livsproblem ofta format tidigt i ens liv, där samtalsklimat, tillit och respekt i den familj man vuxit upp i präglar oss i större utsträckning än vad man kan vara medveten om. Att kartlägga våra självbilder och vilka relationsmodeller vi har med oss, kan avtäcka en hel del av den problematik man kan uppleva i en parrelation och inom familjen. Att medvetet formulera och forma ett nytt förändrat sätt att förhålla sig till den andre är ofta nödvändigt för att komma vidare i en relation.

 

 

Existentiell psykoterapi utgår från ett fenomenlogiskt perspektiv. Det innebär att varje människa är unik, ett fenomen och vad som är viktigt för Dig kan vara mindre viktigt för någon annan. Men det som förenar är att vi alla behöver uppleva mening i våra liv för att kunna känna tillfredsställelse. Inom den existenstiella psykoterapin adresserar och undersöker man människors hela livsvärld; hur lever man sitt liv? En teoretisk modell för människors livsvärld utgår från Emmy van Deurzens indelning om de fyra livsvärldarna. Teorin är som en karta inom vilket allt mänskligt liv och interaktion utspelas. Naturvärlden – den fysiska dimensionen handlar bland annat om förhållandet till den egna kroppen och kroppens signaler. Den sociala världen handlar bland annat om mänskliga relationer och interaktioner med andra. Den privata världen handlar framför allt om människans förhållande till sig själv och omfattar enligt van Deurzen allt människan upplever som en del av sig själv, känslor, tankar, karaktärsdrag, idéer, förhoppningar och så vidare. Idealvärlden refererar bland annat till religiösa och icke-religiösa trossystem, ideal och värderingar. Alla världarna är inbördes förbundna med varandra och att finna en balans emellan dem och de paradoxer och motsättningar som kan finnas, är enligt van Deurzen väsentligt för existensen och människors hälsa.

 

När man söker terapi kan det ofta vara tydligt och klart vad man vill ha hjälp med, till exempel ett äktenskap eller relation som inte fungerar tillfredsställande, att man har svårt att få beständiga relationer, som att man ständigt hittar fel på partnern och som leder till att man avslutar den ena efter den andra relationen.  Ibland kan det vara en ständigt gnagande oro eller nedstämdhet som styr tillvaron på ett begränsande sätt, och som man söker hjälp för. Andra kan ha svårt att ta beslut om vilka vägar de skall välja. Andra gånger kan det vara fobier av olika slag som ställer till det.

 

Men ibland kan det vara svårt att sätta fingret på vad det är som gör att man inte är tillfreds med tillvaron. Terapi kan då vara ett sätta att tillsammans undersöka detta mer, och förstå vad som egentligen ligger till grund för att man känner som man gör.

 

Min erfarenhet som terapeut har visat att man kan behöva ha flera metoder att arbeta med för att komma framåt i människors liv. Människan är komplex och så även tillvaron.